மகாதிர்- அம்னோ தலைவர்கள் சந்திப்பு அக்டோபரில் நிகழ்ந்தது- காடிர்

தலைப்புச் செய்தி டிசம்பர் 13, 2018
பக்கத்தில் உள்ள படத்தில் நாம் பார்க்கிறோமே பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட்டுக்கும் அம்னோ தலைவர்களுக்குமிடையிலான சந்திப்பு அது அக்டோபர் 22-இல் நிகழ்ந்ததாகக் ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் டிசம்பர் 13, 2018
முகம்மட் ஹசான் தாமும் மேலும் நான்கு அம்னோ தலைவர்களும் பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட்டைச் சந்தித்தது கட்சித்தாவுவதற்காக அல்ல என்று விளக்கினார். ...
செய்திகள் டிசம்பர் 12, 2018
  கட்சியிலிருந்து இன்று விலகிய சாபா அம்னோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த வாரம் பிரதமர் மகாதிரைச் சந்தித்துள்ளனர். இதை மகாதிர் உறுதிப்படுத்தினார். ...
செய்திகள் டிசம்பர் 12, 2018
ஜொகூர் சுல்தான், சுல்தான் இப்ராஹிம் சுல்தான் இஸ்கந்தர், சுல்தானிய நிலச் சட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் பூலாவ் குகூப் சேர்க்கப்பட்டுள்ளப் போதிலும், ஜொகூர் ...